Európsky parlament schválil dvojnásobný rozpočet pre Erasmus+, ktorý sa zvýši o 24 mil.€ pre obdobie 2021-2027. My, Strana Práce súhlasíme a takisto sa touto cestou chceme uberať a podporovať vzdelávanie a získavanie pracovných skúseností pre mladých študentov, absolventov športovcov, mládež a i.

Počuli ste o Erasmus+ mobilite? V skratke ide o podporu aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014-2020.

Mnohých vás napadne, nie je to míňanie našich peňazí? Je to treba? Odpoveď: Áno! Je to treba. Nie každý študent má možnosť ísť študovať do zahraničia, prípadne niekde vycestovať sám. Nie každý je zo sociálne silných pomerov a preto je tu príležitosť pre každého. My, Strana Práce budeme úpenlivo dbať na ďalšie navýšenie rozpočtu ak to naďalej bude prinášať svoje ovocie. Považujeme vzdelanie mladých ako jeden zo základných pilierov úspešnej spoločnosti. Osobne som sa zúčastnila Erasmus+ a vidím v tom obrovskú výhodu minimálne vo všeobecnom rozhľade, porovnanie univerzít, naučiť sa vnímať pohľad výučby aj z inej perspektívy a nové študijné možnosti a cestovanie doposiaľ nepoznaných miest a krajín.

Oplatí sa zvyšovať rozpočet? Na otázku nám odpovedá správa z Európskej komisie, ktorá hodnotí priebežný stav program Erasmus + za obdobie polovici trvania 2014-2019.

  1. Erasmus+ je považovaný za tretí najvýznamnejší prínos EÚ. Príjemcovia programu uvádzajú úroveň spokojnosti prevyšujúcu 90 %.
  2. skrátenie prechodu od vzdelávania k zamestnaniu je o 13% vyšší naž u tých, čo sa ho nezúčastnili
  3. rast ochoty pracovať alebo študovať v zahraničí o 31%
  4. rozvoj jazykových zručností (o 7 % vyššie pri testovaní spôsobilosti)
  5. rast profesionálneho a osobného rozvoju o 8%
  6. rast miery úspešného ukončenia štúdia u študentov o 2%
  7. podpora pozitívneho spoločenského a občianskeho správania a posilenenie európskej spolupatričnosti o 19% v porovnaní s tými, čo sa programu nezúčastnili
  8. rast profesionálneho rozvoja odborníkov o 22%
  9. rast využívania digitálnych zdrojov o 5%
  10. rast medzisektorovej spolupráce o 23%

Z hodnotenia vyplýva, že Erasmus + naplnil očakávania a prekročil väčšinu stanovených ukazovateľov stanovených v právnom základe. Od roku 2018 sa Erasmus + rozšíril o mobilitu žiakov vzdelávajúcich sa v rámci OVP (odborného vzdelávania a prípravy) a učňov.

Momentálne prebiehajú debaty o poskytnutí študentských pôžičiek na magisterské štúdium. Čo si myslíte o študentských pôžičkách poskytovaných v rámci EÚ?

Video a viac informácií na www.europarl.europa.eu