Vychádzajúc z neuspokojivého zdravotného stavu obyvateľstva SR, neustále sa zvyšujúcich nákladov na zdravotníctvo, narastajúceho nedostatku lekárov a zdravotných sestier či už v ambulantnej, alebo ústavnej starostlivosti, Strana práce predkladá návrh riešenia chorobnosti obyvateľstva Slovenskej republiky iniciatívou Zdravé Slovensko.

 

Cieľom tejto iniciatívy je zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva, zmena životného štýlu, zvýšenie pôrodnosti na Slovensku.

Táto iniciatíva vychádza z radov lekárov a zdravotníckych pracovníkov, uvedomujúc si súčasný nevyhovujúci zdravotný stav slovenskej populácie, vysoký výskyt nádorových a civilizačných ochorení, ktoré napriek rôznym opatreniam neustále narastajú.

Celá dnešná medicína je postavená len na „liečení“ pacienta, nie na tom ako predchádzať ochoreniam. S tým súvisí veľká ekonomická náročnosť takéhoto procesu s nízkou efektivitou. Keďže zdravotný stav obyvateľstva sa neustále zhoršuje, narastajú tým liečebné náklady a zvyšuje sa počet invalidizovaných pacientov. Výsledným efektom je zvyšujúca sa zadlženosť zdravotníctva, pri zhoršujúcom sa zdravotnom stave obyvateľstva. Vzniká takto bludný kruh,  kedy na jednej strane zdravotníctvo vyžaduje neustále väčšie a väčšie finančné vstupy a na druhej strane napriek týmto vstupom naďalej narastá chorobnosť a sociálna záťaž štátu, čo opäť vyžaduje ďalšie, nové a ešte väčšie finančné injekcie.

Aby sa tento bludný kruh prelomil, je potrebné spraviť štrukturálne zmeny vo výchove obyvateľstva, zmeniť jeho životný štýl, zlepšiť kvalitu potravín a zaviesť do praxe „preventívnu medicínu“ ktorú budú vykonávať lekári a zdravotnícki pracovníci. Budú učiť pacientov, ako predchádzať chorobám, ako sa stravovať, ako zmeniť životný štýl, zamedziť fajčeniu a používanie omamných látok,  ako radikálne redukovať obezitu, cukrovku a iné civilizačné ochorenia.

Preventívna medicína ako odbor je postavená na 4 základných zdravotníckych pilieroch:

 1. Dodržiavanie princípov správnej výživy od detstva, dobrá kvalita potravín
 2. Psychológia detí a dorastu, psychosomatika, správna výchova a vedenie jedinca či už v škole, ale aj v rodine
 3. Preventívne očkovanie v detskom veku
 4. Dostatočná pravidelná fyzická aktivita od detského veku až do neskorej staroby

 

Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné:

 

 • zaviesť na základných a stredných školách učebný predmet zdravoveda, ktorý bude učiť zdravý životný štýl, zdôrazňovať pohybovú aktivitu a učiť, ako predchádzať ochoreniam, a to nielen somatickým, ale aj psychickým a psychosomatickým. Do učebného procesu včleniť aj rodičov školopovinných detí o základoch detskej psychológie a  vplyvu na psychosomatiku dieťaťa.
 • dbať na pravidelnú pohybovú aktivitu žiakov, študentov a poslucháčov vysokých škôl tak, aby sa u nich vytvorili pohybové a stravovacie návyky, ktoré si udržia počas ďalšieho života. Zaviesť na stredných a vysokých školách predmet psychohygiena a psychológia zdravia
 • prijať štátnu doktrínu zameranú na podporu „aktívneho zdravia“ obyvateľstva, napr. podporovať telesné cvičenia obyvateľstva, športové, turistické oddiely a pod. …
 • zaviesť do pregraduálnej a postgraduálnej výchovy lekárov predmet „preventívna medicína“ ako certifikovaný predmet
 • zdravotné poisťovne budú preplácať certifikovaným lekárom konzultácie pre pacientov z preventívnej medicíny tak isto, ako iný liečebný úkon
 • v štátnej verejnoprávnej RTVS podporiť vznik série relácii o základoch zdravovedy a zdravého životného štýlu
 • sprísniť kontrolné mechanizmy štátu zamerané na potravinové výrobky distribuované na Slovensku. Podporiť produkciu slovenských potravín, kde štát môže lepšie kontrolovať a podporiť kvalitu potravín. Právnou normou v súlade s odporučením EK, zaviesť na potravinových výrobkoch povinnosť uvádzať množstvo transmastných kyselín a množstvo w3 PNMK
 • cestou zdravotných poisťovní finančne napr. cez finančné bonusy zainteresovať pacientov na starostlivosti o svoje zdravie (ak je pacient dlhodobo zdravý, nemá obezitu, nie je závislý na nikotíne či alkohole, časť finančných prostriedkov z poistného sa mu vráti)
 • vytvoriť mechanizmus na zvýšenie pôrodnosti obyvateľstva a podporu matiek počas materských dovoleniek štátnymi bonusmi a daňovými úľavami

 

v Bratislave 10.5.2018

 

 

Autorský kolektív:

Doc. MUDr. Filip Danninger, CSc., LF SZU Bratislava

Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS. Zdravotnícka univerzita sv. Alžbety Bratislava

Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD, SAV Bratislava

Doc. MUDr. Juraj Fillo, PhD, LF UK Bratislava

MUDr. Eliška Lovrantová, PhD. Rooseveltova NsP B. Bystrica

MUDr. Adela Penesová, PhD., SAV Bratislava

PhDr. Dušan Selko, CSc. NÚSCH Bratislava