V súčasnosti vznikajú, vznikli a aj dlhodobo fungujú rôzne politické strany a hnutia. Ako vieme, niektoré sú, z ich pohľadu úspešné, niektoré menej, ako mierku úspechu môžeme brať ich účasť v parlamente, alebo ich účasť vo vláde, ale na druhej strane my, ako občania SR by sme mali merať úspech politických strán tým, ako ovplyvnili našu kvalitu života. Pričom máme na mysli nie len materiálne  hľadisko, ale aj to, ako tieto strany prispeli k rozvoju vzdelávania, zdravia, osvety, duchovných hodnôt, teda k vzorcu celkovej spokojnosti obyvateľstva. Nechceme robiť výpočet toho, že za posledných 30 rokov koľko bolo a či vôbec bolo zo štátnych zdrojov vybudovaných nemocníc, škôl, železníc atď., ale môžeme si všimnúť len jeden ukazovateľ a to výšku platov na Slovensku. Za posledných 16 rokov po vstupe SR do EÚ, ostali naše platy stále hlboko pod priemerom „starých“ európskych krajín. Podľa publikovaných dát z decembra 2018 (statdat.statistics.sk), bola priemerná  mzda v hospodárstve na Slovensku 984 a v tom istom období v Rakúsku 3630€ a v Nemecku 3780 €. Pritom ceny bytov, áut, potravín, šatstva, pohonných hmôt sú na Slovensku porovnateľné s cenami v západnej Európe.

K podobným výsledkom nás dovedie aj ukazovateľ primernej hodinovej mzdy. Na Slovensku v 2018 dosiahla priemerná hodinová mzda výšku 10,2€/1 hod., v Rakúsku 29.8€/1 hod., Nemecko 32,3€/1 hod. (Eurostat). Ešte horší je ukazovateľ oficiálnej minimálnej hodinovej mzdy na Slovensku, kde minimálna hodinová mzda je stanovená na 2,989 €/1 hod.  Povedzme si po pravde, koľko ľudí na Slovensku robí za hodinovú mzdu 10,22 €  a koľkí za niečo nad 3€/1 hod.?  Čiže môžeme skonštatovať, že zamestnanci v hospodárstve na Slovensku po 30 rokoch od Nežnej revolúcie majú stále 3x menšiu mzdu ako v susednom Rakúsku.   Ostáva teda stále priepastný mzdový rozdiel medzi SR a „západom“. Problematika nároku na finančné ohodnotenie práce by sa mala stať nielen súčasťou novej legislatívy, ale aj ústavy SR v zmysle práva na hodnotu človeka ako kultúrnej bytosti, podieľajúcej sa na tvorivej symbióze spoločenstva.

Strana práce chce preto hájiť záujmy všetkých pracujúcich, tak, aby za adekvátnu prácu dostali aj adekvátnu plácu. Nie je predsa možné donekonečna platovo dobiehať a pritom nikdy nedobehnúť „západ“, aj keď už 30 rokov budujeme kapitalistickú spoločnosť.


História Strany práce

Vznik, alebo korene SP môžeme nájsť v Uhorských sociálnych stranách ako bola Slovenská sociálnodemokratická strana…

Morálka, hodnoty a smerovanie spoločnosti

V tomto krátkom článku by sme Vám chceli vysvetliť prečo nazývame Stranu práce hodnotovou stranou.